ZAŁĄCZNIK NR 14

 

Zasady oceniania uczniów z praktyk zawodowych

 

  1. Zasady prowadzenia dzienniczka i zasady oceniania praktyk zawodowych są przedstawiane uczniom przed odbyciem praktyki w zakładzie pracy.
  2. Ocena za praktykę zawodową jest składową dwóch ocen:

a)      oceny wystawionej w dzienniczku praktyki przez pracodawcę

b)      oceny wystawionej przez komisję oceniającą zawartość merytoryczną dzienniczka praktyk

 

Kryteria oceniania punktowego

  1. Ocena wystawiona przez pracodawcę jest przeliczana na punkty w następujący sposób:

          Cel – 10 punktów

          Bdb – 9 punktów

          Db – 7 punktów

          Dst – 5 punktów

          Dop – 4 punkty

          Ndst – 0 punktów

  1. Kryteria oceniania stosowane przez komisję:

- estetyka prowadzenia zeszytu – 0-2 punktów

- wykonanie obowiązkowych zadań opisowych – 0-5 punktów

- załączniki do zadań opisowych – 0-3 punktów

 

Uczeń może zdobyć maksymalnie 20 punktów. Zdobyte punkty są przeliczane na ocenę zgodnie z przelicznikami WSO

 

Procentowy udział punktów

Ilość punktów

Ocena

0-34%

0-6

ndst

35-49%

7-9

dop

50-69%

10-13

dst

70-85%

14-16

db

86-95%

17-18

bdb

96-100%

19-20

cel

 

 

Wzór protokołu ocen za praktykę

Lp

Nazwisko i imię

Punkty za ocenę wystawioną przez pracodawcę

Estetyka prowadzenia zeszytu

Wykonanie obowiązkowych zadań opisowych

Załączniki do zadań opisowych

Suma punktów

Ocena za praktykę