ZAŁĄCZNIK NR 15

 

 

Regulamin szkolnej komisji d/s przyznawania pomocy materialnej

 

 

1.       Szkolna komisja d/s przyznawania pomocy materialnej jest powoływana przez Dyrektora szkoły na okres roku szkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

2.       W skład komisji wchodzą:

- dyrektor szkoły,

- pedagog szkolny

- 1 przedstawiciel rady pedagogicznej.

3.       Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

4.        Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny, przy czym uczeń może je otrzymać jednocześnie .

5.        Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

-  stypendium szkolne,

-  zasiłek szkolny,

- dofinansowanie zakupu podręczników – wyprawka szkolna.

6.        Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:

-  stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, specjalne,

-  stypendium Prezesa Rady Ministrów,

-  stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

7.       Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

8.       Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

-  pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

9.       Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

10.     Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

11.    Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta).

12.    Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego jest udzielana uczniom niepełnosprawnym zasadniczych szkół zawodowych słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności, jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

13.    Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, artystyczne, specjalne.

14.     Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.

15.    Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe i inne przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.

16.     Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

17.     Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia, w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki, co najmniej dobre.

18.    Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

19.    Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje Prezes Rady Ministrów.

20.    Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania przyznaje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

21.    Osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, przyznające ze środków własnych uczniom stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, na warunkach i w trybie określonych w ustalonym przez siebie regulaminie.

22.    Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:

- wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia,

- wniosek odpowiednio dyrektora szkoły.

23.    Z posiedzenia komisji sporządza się protokół.