ZAŁĄCZNIK NR 16

 

ORGANIZACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ORAZ ZAJĘĆ ZWIĄZANYCH Z WYBOREM KIERUNKU KSZTAŁCENIA I ZAWODU

 

 1. Wewnątrzszkolny system doradztwa obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów metodami aktywnymi do wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej oraz udzielanie informacji w tym zakresie.
 2. Nadzór nad realizacją doradztwa sprawuje Dyrektor szkoły, jest on również odpowiedzialny za zapewnienie odpowiednich warunków do prowadzenia doradztwa na terenie szkoły.
 3. Dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela planującego i koordynującego zadania z zakresu doradztwa zawodowego.
 4. System doradztwa szkoły obejmuje corocznie działania skierowane do:
  1. nauczycieli – służące podnoszeniu kompetencji w zakresie organizowania i prowadzenia poradnictwa,
  2. rodziców – służące przygotowaniu ich do wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych,
  3. uczniów – służące wyposażeniu młodzieży w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania decyzji zawodowych i tworzenia wizji swojej przyszłości edukacyjnej i zawodowej.
 5. Szkoła wspiera nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego oraz organizowaniu zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu poprzez ich udział w spotkaniach z instytucjami świadczącymi poradnictwo i doradztwo zawodowe oraz bibliotekę szkolną.
 6. Priorytety i szczegółowe zadania do realizacji w zakresie doradztwa określone są w Szkolnym Programie Wychowawczym
 7. Działalność w zakresie doradztwa na terenie szkoły realizuje:
  1. wychowawca – przez rozpoznanie osobowości uczniów, ich potrzeb oraz pomoc w realizacji indywidualnych celów edukacyjnych,
  2. nauczyciel – poprzez rozpoznawanie umiejętności, uzdolnień ucznia i ich rozwijanie,

c.        inni pracownicy pedagogiczni szkoły: pedagog szkolny, nauczyciel bibliotekarz,

d.       pielęgniarka szkolna.

8.       W zakresie doradztwa i poradnictwa zawodowego szkoła współdziała z:

a.       poradniami psychologiczno – pedagogicznymi,

b.       zakładami pracy,

c.        Centrum Informacji Zawodowej,

d.       Powiatowym Urzędem Pracy,

e.        przedstawicielami szkół wyższych,

f.        Mobilnym Centrum Informacji zawodowej.

9.       Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone są w grupach oddziałowych przez: nauczycieli, wychowawców, specjalistów.

10.    Porady i konsultacje w zakresie poradnictwa zawodowego dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców, uczniów i nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści.

11.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zakresie poradnictwa zawodowego udzielana jest z inicjatywy ucznia, rodziców, nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem.

      12. Formy pracy szkoły w zakresie doradztwa i poradnictwa zawodowego dla uczniów, rodziców i nauczycieli:

a.       grupowe zajęcia i warsztaty związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

  1. indywidualnie porady i konsultacje,
  2. zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne, działalność szkolna uczniów, wolontariat, projekty.

13. Metody pracy w zakresie doradztwa:

  1. udostępnianie zasobów informacji edukacyjnych i zawodowych (szkolne i pozaszkolne bazy informacji),
  2. metody diagnozy indywidualnej,
  3. metody warsztatowe służące kształceniu umiejętności

14. Działalność szkoły w ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa podlega dokumentowaniu