ZAŁĄCZNIK NR 9

 

REGULAMIN PRACOWNI INFORMATYCZNYCH

 

1. W pracowni odbywają się zajęcia wymagające stosowania technik komputerowych.

2. W trakcie zajęć uczniowie wykonują wyłącznie zadania zlecone przez nauczyciela.

3. Wykorzystanie sprzętu komputerowego znajdującego się w pracowni do gier komputerowych jest

niedozwolone lub za wyraźnym pozwoleniem nauczyciela prowadzącego.

4. Stanowisko komputerowe jest przydzielane uczniowi na okres jednego roku.

5. Obowiązkiem ucznia jest dbanie o porządek i higienę na powierzonym stanowisku pracy oraz

przestrzeganie przepisów BHP.

6. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia do pracowni jedzenia, picia, zmiennego obuwia, odzieży

wierzchniej.

7. Osoby łamiące zasady regulaminu, zachowujące się niewłaściwie, przeszkadzające w prowadzeniu

zajęć lub innym uczniom w realizacji powierzonych im zadań zostaną wyproszone z pracowni.

8. Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza opiekun pracowni (administrator).

9. Każdy uczeń na czas nauki otrzymuje konto na serwerze oraz prawa dostępu do określonych

zasobów.

10. Uczniowie mają obowiązek używania wyłącznie własnych kont w sieci komputerowej.

11. Stanowczo zabrania się podejmowania działań mających na celu uzyskanie nieupoważnionego

dostępu do zasobów sieci.

12. Obowiązkiem ucznia jest przechowywanie plików zawierających ćwiczenia wykonywane na

zajęciach (wydzielony katalog na dysku lokalnym, dyskietka klasowa, konto w sieci lokalnej).

13.   Nie wolno przechowywać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi.

14.   Po stwierdzeniu, że w zasobach użytkowników znajdują się pliki pornograficzne i inne

niedozwolone dane, konto takiego użytkownika może zostać nieodwracalnie skasowane bez

uprzedzenia.

15.   Usuwanie istniejących na dyskach twardych plików jest niedozwolone.

16.   Nie wolno tworzyć oraz eksperymentować z programami wirusowymi, niszczącymi zasoby

programowe i sprzętowe.

17.   Zabrania się instalowania w pracowni oprogramowania przyniesionego z zewnątrz.

18.   W trosce o ochronę antywirusową i poprawną pracę systemu, zabrania się samowolnego używania

w pracowni własnych dyskietek. Użycie dyskietek i innych nośników magnetycznych możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody nauczyciela

i sprawdzeniu programem antywirusowym.

19.   Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkownika jakichkolwiek napraw, zmian konfiguracji

sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem (przełączania i odłączania klawiatur, monitorów,

myszy, rozkręcania jednostek centralnych itp.).

20.   Z Internetu można korzystać wyłącznie do celów dydaktycznych.

21.   Dostęp do Internetu można uzyskać jedynie za wyraźną zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.

22.   Zabronione jest obrażanie uczuć innych użytkowników przez wysyłanie niegrzecznych listów,

wiadomości oraz zdjęć.

23.   Niedozwolone jest przesyłanie w wielu egzemplarzach tego samego listu.

24.   Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym

użytkowaniem sprzętu komputerowego.

25.   Pracownia informatyczna, po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem, może być udostępniona

uczniom poza godzinami lekcyjnymi tylko w celu przygotowania materiałów na zajęcia.