ZAŁĄCZNIK NR 8

 

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOLNEGO

 

CELE  SAMORZĄDU

 

1.      Samodzielne rozwiązywanie problemów uczniów oraz  partnerstwo w stosunkach z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.

2.      Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów, wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

3.      Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, samokontroli, samooceny i samodyscypliny.

 

ZADANIA  SAMORZĄDU

 

1.      Przedstawienie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnienia wobec tych władz rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej.

2.      Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnianiu uczniom należytych warunków do nauki i udzielania niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.

3.      Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno- krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.

4.      Inspirowanie do udziału w pracy społecznie-użytecznej w środowisku i w szkole.

5.      Zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami ( poprzez zgłaszanie ich dyrektorowi szkoły lub opiekunom klas).

 

PRAWA SAMORZĄDU

 

1.      Przedstawianie propozycji do planu pracy szkoły wynikającej z potrzeb i zainteresowań uczniów.

2.      Wyrażanie opinii dotyczących problemów młodzieży, udziału w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej.

3.      Prowadzenie kroniki, apeli w celu informowania uczniów o swej działalności.

4.      Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole.

5.      Wnioskowanie do dyrektora szkoły w sprawie powołania określonego opiekuna samorządu z ramienia rady pedagogicznej.

 

STRUKTURA SAMORZĄDU SZKOLNEGO

 

1.      Samorząd szkolny tworzą wszyscy uczniowie szkoły, a samorząd klasowy – uczniowie klas.

2.      Władzę wykonawczą stanowią wybrani w wyborach powszechnych na            dwuletnią kadencję, trzej przedstawiciele tj.

                    Przewodniczący

                    Zastępca                           

                    Sekretarz

3.      Opiekunami samorządów klasowych są wychowawcy klas, opiekunem samorządu szkolnego – nauczyciel powołany przez dyrektora szkoły na wniosek samorządu szkolnego.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI RADY SAMORZĄDU SZKOLNEGO I KLASOWEGO

 

   1. Rady samorządów współpracują z wychowawcami z wychowawcami klas i władzami  

       szkoły, konsultują z nimi plan pracy i ważniejsze przedsięwzięcia.

2.      Rady samorządów informują ogół uczniów o swej działalności i składają im sprawozdania.

               Przekazywanie informacji odbywa się przez:

   - spotkania rady samorządu szkolnego z przedstawicielami rad samorządów  

      klasowych;

   - apele szkolne;

   - wywieszanie informacji w gablocie samorządu;

                 Sprawozdanie z działalności powinno odbywać się , co najmniej raz w roku na

                 ogólnym zebraniu samorządu.

3.      Rady samorządów mogą dokonywać wymiany doświadczeń i podejmować wspólne przedsięwzięcia z radami samorządów innych szkół.

 

                        ORDYNACJA WYBORCZA DO RADY SAMORZĄDU SZKOLNEGO

 

   Wybory są równe, tajne, powszechne.

1.      Wybory do rady samorządu szkolnego odbywają się co 2 lata

2.      Termin wyborów ogłasza aktualna rada samorządu szkolnego na trzy tygodnie przed wyborami. Rada spośród siebie wybiera komisję wyborczą.

3.        W ciągu dwóch pierwszych tygodni , po ogłoszeniu terminu wyborów mogą być zgłaszani kandydaci do przyszłej rady samorządu

4.      Zgłaszać kandydatów mogą ( po wyrażeniu ich zgody)

                  - samorządy klasowe ( s.k. wybierają kandydatów na zebraniu w głosowaniu  

                     tajnym lub jawnym ) w liczbie -1.

5.      Komisja wyborcza przygotowuje kartki wyborcze. Na kartce znajduje się;

                   - spis kandydatów w porządku alfabetycznym;

                   - klasa- poziom klasy

                   - miejsce do postawienia znaku „x”

     6. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „x” przy nazwisku wybranej osobie.

     7. Komisja wyborcza ogłasza pełne wyniki wyborów na drugi dzień po wyborach w

         gablocie samorządu szkolnego.