ZAŁĄCZNIK NR 7

 

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

 

1.      Planowanie wycieczki:

-          wychowawca zgłasza wycieczkę do końca września danego roku

-          ogólnoszkolny plan wycieczek jest opracowywany na podstawie zgłoszeń opiekunów

-          wycieczki dydaktyczne 1-dniowe zgłasza nauczyciel bądź wychowawca dyrektorowi szkoły na 1 tydzień przed terminem wycieczki

2.      Organizacja wycieczki:

Plan wycieczki powinien zawierać:

a)      termin

b)      trasę

c)      środek lokomocji

d)     zakwaterowanie i wyżywienie

e)      określenie rodzaju wycieczki (dydaktyczna, integracyjna, krajoznawcza, rajd, biwak, itp.)

f)       koszty

g)      sposób finansowania uczniów (wpłaty indywidualne, fundusze wypracowane, fundusze od sponsora, inne)

h)      sposób finansowania opiekunów (indywidualna odpłatność, delegacja szkolna, finansowanie przez uczestników wycieczki, inne)

i)        imienne zgłoszenie opiekunów zgodne z obowiązującymi przepisami:

-          na terenie miasta: 1 opiekun na 30 uczestników

-          wycieczki nizinne poza siedzibą szkoły: 1 opiekun na 10 uczestników

-          wycieczki górskie: 1 opiekun na 15 uczestników oraz przewodnik górski lub przewodnik turystyki (M.P. 1985 i 1987)

Dokumentacja wycieczki:

-          plan wycieczki

-          oświadczenia rodziców (dla wychowawcy)

-          2 listy uczestników z datą i miejscem urodzenia, adresem zamieszkania, numerem legitymacji, dowodu osobistego, paszportu (w wypadku wycieczek zagranicznych)

-          oświadczenie o odpowiedzialności opiekunów (jeden komplet dokumentów pozostaje w szkole, drugi zabiera ze sobą organizator imprezy z obowiązkiem potwierdzenia pobytu).

3.      Uwagi końcowe:

a)      opiekunowie przed wyjazdem powinni zapoznać się z obowiązującym rozporządzeniem MENiS (z dnia 31.12. 2002) W sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,

b)      po zakończeniu wycieczki kierownik przedstawia ustnie lub pisemnie (o ile zachodzi taka konieczność) uwagi z przebiegu wycieczki,

c)      kierownik wycieczki zabezpiecza powrót młodzieży do punktu wyjazdu (szkoła),

d)     opiekun winien zapoznać się z przeciwwskazaniami zdrowotnymi uczniów uczestniczących w wycieczce.