ZAŁĄCZNIK NR 6

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI

 W SYTUACJACH ZAGROŻENIA

w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. S. Staszica w Szprotawie

Podstawa prawna:

- Ustawa o systemie oświaty,

- Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich,

- Rozporządzenie MENiS z 31.01.2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami,

- Statut szkoły,

- Uchwała RP,

Definicja zachowania agresywnego:

 1. Stworzenie zagrożenia dla życia i zdrowia własnego i innych - posiadanie niebezpiecznych przedmiotów (środki pirotechniczne, łańcuchy, noże, zapalniczki, kije, itp.), używanie ognia na terenie szkoły, posiadanie niebezpiecznych substancji.
 2. Wulgarne zachowanie, lekceważący i arogancki stosunek do uczniów i pracowników szkoły.
 3. Nierespektowanie zarządzeń obowiązujących na terenie szkoły.
 4. Wymuszanie, zastraszanie, bójki, podżeganie do bójek, wyzywanie, grożenie.
 5. Dewastowanie mienia szkolnego i cudzej własności.

I. Procedury postępowania w sytuacjach zachowania agresywnego ze strony uczniów.

 1. Zdecydowanie i stanowczo, nie wdając się w dyskusje, całkowite przerwanie negatywnych zachowań sprawcy wobec ofiary.
 2. Rozdzielenie stron.
 3. Ustalenie granic: nie dopuszczenie do przejawów agresji wobec siebie jako osoby interweniującej.
 4. Wezwanie pracownika d.s. bezpieczeństwa, wychowawcy lub pedagoga – poprzez wysłanie wyznaczonego ucznia. Ocena zagrożenia i podjęcie decyzji o interwencji - powiadomienie dyrekcji, rodziców i/lub Policji.
 5. Próba mediacji między stronami konfliktu - rolę mediatora przejmuje pedagog szkolny.
 6. Zastosowanie kar zgodnie ze statutem szkoły, a w sytuacjach szczególnie drastycznych -skreślenie z listy uczniów przez Dyrektora Szkoły.
 7. Z przebiegu sytuacji sporządza się notatkę służbową.

II. Postępowanie w sytuacji agresywnego zachowania pracownika szkoły wobec ucznia (wyzwiska, szarpanie, uderzenia, zniszczenie lub zabranie mienia ucznia - z wyjątkiem przedmiotów niedozwolonych).

 1. Na wniosek pisemny ucznia lub pracownika szkoły lub rodzica, dyrekcja szkoły przeprowadza niezwłocznie postępowanie wyjaśniające ze stronami konfliktu.
 2. Próba mediacji między stronami konfliktu - rolę mediatora przejmuje pedagog szkolny. 
 3. W przypadku potwierdzenia się zarzutów - podjęcie przez dyrektora szkoły postępowania dyscyplinarnego wobec pracownika - powiadomienie odpowiednich organów.

III. Postępowanie w sytuacji posiadania i używania przez uczniów przedmiotów niedozwolonych na terenie szkoły.

 1. Nakłonienie ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu, (jeżeli uczeń odmawia oddania przedmiotu zabronionego należy go poinformować, że ma taki obowiązek, w przypadku dalszej odmowy, uczeń ponosi konsekwencje za złamanie regulaminu zasad oceniania zachowania.
 2. W przypadku, gdy użycie zabronionego przedmiotu, np. środki pirotechniczne, łańcuchy, noże, zapalniczki, kije, itp., może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia natychmiastowe powiadomienie dyrekcji szkoły, która po ocenie sytuacji może zawiadomić policję.
 3. W każdym przypadku powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy a także kuratora sądowego, (jeżeli uczeń jest pod jego opieką).
 4. Zastosowanie kar zgodnie ze statutem szkoły, a w sytuacjach szczególnie drastycznych -skreślenie z listy uczniów przez Dyrektora Szkoły.
 5. Z przebiegu sytuacji sporządza się notatkę służbową.

IV. Postępowanie w przypadku zachowania ucznia uniemożliwiającego prowadzenie lekcji (wulgarne zachowania w stosunku do rówieśników, nauczyciela, głośne rozmowy, spacery po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela).

 1. Upomnienie słowne.
 2. Wpisanie uwagi do dziennika.
 3. Powiadomienie wychowawcy klasy. Wychowawca stosuje sankcje karne zgodnie ze statutem szkoły.

Przy powtarzaniu się zdarzenia:

 1. Wychowawca powiadamia rodziców (prawnych opiekunów oraz ewentualnie kuratora sądowego).
 2. W przypadku braku reakcji na interwencję nauczyciela i wychowawcy, powiadomienie dyrekcji szkoły.
 3. Zastosowanie kar zgodnie ze statutem szkoły.

V. Postępowanie w sytuacji naruszenia przez ucznia nietykalności osobistej nauczyciela lub pracownika szkoły (obelżywe wyzwiska, groźby, opluwanie, przyczepianie karteczek, rzucanie przedmiotami, agresja fizyczna i psychiczna, zabranie przedmiotu należącego do nauczyciela lub pracownika szkoły, filmowanie, robienie zdjęć nauczycielowi bez jego zgody).

 1. Powiadomienie wychowawcy, rodziców, dyrekcji i ew. kuratora sądowego.
 2. Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz kolejny w przypadku tego ucznia - powiadomienie policji i sądu rodzinnego, gdy wyczerpane zostaną środki możliwe do zastosowania przez szkołę.
 3. Zastosowanie kar zgodnie ze statutem szkoły, a w sytuacjach szczególnie drastycznych -skreślenie z listy uczniów przez Dyrektora Szkoły.
 4. Oprócz wszczętych procedur prawnych, wyznaczenie rodzaju zadośćuczynienia (np. praca społeczna).
 5. Z przebiegu sytuacji sporządza się notatkę służbową.

VI. Postępowanie w sytuacji stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego i cudzej własności.

 1. Interwencja świadka zdarzenia (nauczyciela, pracownika szkoły, ucznia) - powstrzymanie sprawców.
 2. W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy/sprawców, rozmowa z wszystkimi osobami mogącymi się znajdować w miejscu zdarzenia (pracownik ds. bezpieczeństwa, nauczyciel, pracownik szkoły) i podjęcie czynności mających na celu ustalenie sprawcy/sprawców.
 3. Wezwanie rodziców przez wychowawcę klasy.
 4. W przypadku dużej szkody obligatoryjne wezwanie policji (dyrektor szkoły). Wszczęcie procedur prawnych mających na celu obciążenie materialne rodziców sprawców lub naprawienie szkody przez rodzica we własnym zakresie.
 5. Zastosowanie kar zgodnie ze statutem szkoły, a w sytuacjach szczególnie drastycznych -skreślenie z listy uczniów przez Dyrektora Szkoły.
 6. Z przebiegu sytuacji sporządza się notatkę służbową.

VII. Postępowanie w sytuacji podejrzenia, że uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 1. Powiadomienie pracownika d.s. bezpieczeństwa, wychowawcy klasy oraz pielęgniarki szkolnej, poprzez wysłanie wyznaczonego ucznia.
 2. W przypadku nieobecności pielęgniarki wzywa się pogotowie ratunkowe.
 3. Odizolowanie ucznia od reszty uczniów, lecz nie pozostawienie go samego.
 4. Wezwanie rodziców w celu odebrania ucznia ze szkoły.
 5. Wezwanie policji.
 6. W przypadku ucznia, który nie ukończył 17 lat dyrektor powiadamia sąd rodzinny.
 7. Przeprowadzenie rozmów z rodzicami w obecności ucznia i pedagoga szkolnego - zobowiązanie ucznia do zaniechania negatywnego zachowania - podjęcie ewentualnych działań terapeutycznych.
 8. Zastosowanie kar zgodnie ze statutem szkoły, a w sytuacjach szczególnie drastycznych -skreślenie z listy uczniów przez Dyrektora Szkoły.
 9. Z przebiegu sytuacji sporządza się notatkę służbową.

VIII. Postępowanie w przypadku znalezienia substancji przypominającej wyglądem narkotyk.

 1. Powiadomienie dyrekcji szkoły.
 2. Zabezpieczenie substancji przez pracownika szkoły z zachowaniem środków ostrożności sanitarnej.
 3. Próba ustalenia właściciela substancji.
 4. Przekazanie substancji policji.

IX. Postępowanie w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie substancje przypominające narkotyk.

 1. Nauczyciel w obecności innej osoby (pracownika d.s. bezpieczeństwa) ma prawo zażądać, aby uczeń przekazał mu podejrzaną substancję, pokazał zawartość torby itp. Nauczycielowi nie wolno (nie ma prawa) samodzielnie przeszukać odzieży ani torby ucznia -jest to czynność zastrzeżona dla policji.
 2. Powiadomienie dyrekcji szkoły.
 3. Powiadomienie o zaistniałym fakcie rodziców/prawnych opiekunów ucznia i wezwanie do natychmiastowego stawiennictwa w szkole lub miejscu przebywania ucznia.
 4. W przypadku odmowy przekazania substancji lub pokazania zawartości teczki i odzieży, szkoła wzywa policję, która przeszukuje ucznia oraz zabezpiecza substancję.
 5. W przypadku oddania nauczycielowi przez ucznia podejrzanej substancji, szkoła przekazuje ją niezwłocznie policji.
 6. Z przebiegu sytuacji sporządza się notatkę służbową.
 7. W przypadku otrzymania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat przestępstwa ściganego z urzędu, dyrektor szkoły stosuje postępowanie zgodne ze statutem szkoły.
 8. W przypadku otrzymania informacji o popełnieniu przez  ucznia pełnoletniego przestępstwa ściganego z urzędu, dyrektor szkoły może skierować takiego ucznia na Komisję Opiekuńczo – Wychowawczą lub skreślić z listy uczniów.

X. Postępowanie z uczniem, który źle się czuje na lekcji

     Nauczyciel podejmuje następujące działania:

1.      Wysyła wyznaczonego ucznia, który sprowadza pielęgniarkę szkolną do klasy.

2.      Zasięga opinii pielęgniarki szkolnej, która w razie potrzeby skontaktuje się z rodzicami i ustali z nimi dalsze postępowanie w sprawie ucznia.

3.      W przypadku nieobecności pielęgniarki kontaktuje się z wychowawcą klasy, który telefonicznie ustali z rodzicami ucznia formę powrotu ucznia do domu.

4.      W przypadku nieobecności pielęgniarki i niemożności skontaktowania się z rodzicami powiadamia służby ratownicze (pogotowie) o ile zachodzi taka konieczność.

5.      Powiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.

6.      Uczeń może być zwolniony z lekcji pod warunkiem, że będzie miał zapewnioną opiekę (inny uczeń, rodzic, nauczyciel i in.).

XI. Postępowanie z uczniem, który stał się ofiarą czynu karalnego

Nauczyciel podejmuje następujące działania:

1.      Wysyła ucznia po pielęgniarkę, a następnie udziela pierwszej pomocy przedmedycznej.

2.      Niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły poprzez wysłanie wyznaczonego ucznia.

3.      Wychowawca - powiadamia rodziców/opiekunów ucznia.

4.      Dyrektor szkoły niezwłocznie wzywa policję w celu rozpoznania zaistniałego zdarzenia.

5.      Z przebiegu sytuacji sporządza się notatkę służbową.

XII. Postępowanie wobec  ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa (np. rozbój, kradzież, włamanie, pobicie, użycie niebezpiecznego narzędzia itp.)

        1. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły, poprzez wysłanie wyznaczonego

            ucznia. 

        2. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.

        3. Przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) pedagogowi  

            szkolnemu pod opiekę.

        4. Wychowawca powiadamia rodziców ucznia-sprawcy.

        5. Dyrektor szkoły powiadamia policję.

        6. Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów pochodzących

            z przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa

            noża i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży).

        7. Zastosowanie kar zgodnie ze statutem szkoły, a w sytuacjach szczególnie

            drastycznych - skreślenie z listy uczniów przez Dyrektora Szkoły.

        8. Z przebiegu sytuacji sporządza się notatkę służbową.

 

XIII. Postępowanie w przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

 

 1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.
 2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.
 3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.
 4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny i policję (specjalistę ds. nieletnich). Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.
 5. Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń który ukończył 18 lat, a nie jest to udział w działalności grup przestępczych czy popełnienie przestępstwa, to postępowanie nauczyciela jest określone przez statut  szkoły.
 6. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.

 

 

 

XIV. Postępowanie wobec ucznia uchylającego się od realizowania obowiązku szkolnego

 

 1. Wychowawca analizuje nieobecności ucznia w szkole.
 2. W przypadku opuszczenia przez ucznia minimum 10 godzin bez usprawiedliwienia wychowawca informuje (pisemnie, osobiście lub telefonicznie) rodzica oraz przeprowadza rozmowę z uczniem – udziela upomnienia. Fakty te odnotowuje w dzienniku na stronie – kontakty z rodzicami.
 3. W przypadku dalszego opuszczania zajęć lekcyjnych – 15 godz. nieusprawiedliwionych – wychowawca udziela nagany wychowawcy klasy informując pisemnie o tym fakcie rodziców (w przypadku pracowników młodocianych wychowawca przekazuje informację o naganie do kierownika kształcenia zawodowego, a kierownik – zakład pracy).
 4. Przy dalszym opuszczaniu zajęć lekcyjnych przez ucznia – 20 godz. – wychowawca powiadamia o zaistniałym fakcie pedagoga oraz dyrektora szkoły.
 5. Jeżeli uczeń mimo wszystko nadal opuszcza zajęcia dydaktyczne, wówczas dyrektor szkoły udziela nagany dyrektora szkoły – przy opuszczeniu 30 godz. bez usprawiedliwienia.

8. KOW wyznacza termin przedstawienia przez wychowawcę klasy pisemnej opinii na temat realizacji warunków kontraktu przez ucznia w ustalonym terminie:

a. jeżeli opinia jest pozytywna, wtedy warunki kontraktu aktualne są do końca semestru/końca roku szkolnego.

 

 

 

8. Przy naruszeniu zasad kontraktu lub opuszczeniu 50 godz. bez usprawiedliwienia skreślenie z listy uczniów.

 

 

6. W przypadku ucznia pełnoletniego wychowawca może wezwać ucznia na komisję opiekuńczo-wychowawczą

 

 

7. Ustalenie kontraktu między uczniem a komisją.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


XV. Procedura postępowania dotycząca wypadków, którym ulegli uczniowie w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych prowadzonych na terenie szkoły lub poza terenem, jeżeli znajdowali się lub powinni znajdować się pod opieką i nadzorem szkoły

Nauczyciel, wychowawca lub inny pracownik szkoły, który zauważył lub dowiedział się o wypadku, jest zobowiązany udzielić pomocy poszkodowanemu uczniowi i zawiadomić natychmiast o wypadku lekarza lub pielęgniarkę oraz dyrektora szkoły.

Miejsce wypadku powinno być zabezpieczone do czasu ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku.

W związku z wypadkiem uczniowskim dyrektor szkoły jest obowiązany:

1.  Zapewnić natychmiastową pomoc lekarska i opiekę uczniowi, który uległ wypadkowi.

2.  Zawiadomić bezzwłocznie o wypadku rodziców/opiekunów poszkodowanego ucznia.

3.  Zawiadomić o wypadku terenową stację sanitarno-epidemiologiczną, jeżeli zaistniało

      zatrucie pokarmowe.

4.  O wypadku śmiertelnym, ciężkim a także o zbiorowym zawiadomić bezzwłocznie organ

     prowadzący szkołę oraz właściwego kuratora lub organ policji.

5.  Specjalista ds. bhp prowadzi rejestr wszystkich wypadków uczniów w szkole.

6. Poinformować uczniów oraz pracowników szkoły o konieczności natychmiastowego

    zawiadomienia dyrektora szkoły o wypadku na terenie szkoły lub podczas zajęć

     organizowanych przez szkołę poza jej terenem.

 

XVI. Procedura postępowania i ewakuacji w razie pożaru

 

Podstawowym obowiązkiem wszystkich osób przebywających w budynku w przypadku powstania zagrożenia, jest współpraca oraz bezwzględne podporządkowanie się poleceniom kierującego akcją ratowniczą, który do czasu przybycia jednostek Państwowej Straży Pożarnej musi zorganizować ewakuację ludzi i mienia.

1.      Sygnał alarmowy

Sygnał alarmowy w razie pożaru może włączyć każdy, kto zauważy ogień. W innym przypadku decyzje podejmuje dyrektor.
Sygnał alarmowy w postaci dzwonka, który trwa:

- podstawowy: trzy krótkie dzwonki każdy po 5 sek. w odstępach 2 sekundowych

- uzupełniający: donośnym głosem we wszystkich częściach budynku, a w przypadku braku reakcji w każdym pomieszczeniu podając informacje o zaistniałym zagrożeniu – trzykrotnie.


2. Po usłyszeniu alarmu:

  1. Osoby mające dostęp do telefonu dzwonią do straży pożarnej, podając, co się pali / rodzaj obiektu, adres i swoje imię i nazwisko.
  2. Woźna, sprzątaczki i pozostali pracownicy szkoły natychmiast otwierają drzwi prowadzące na zewnątrz budynku i pomagają wyprowadzać młodzież na zewnątrz, kierując ich do miejsca I etapu ewakuacji, którym jest boisko szkolne.
  3. Jeżeli zdarzenie ma miejsce w czasie lekcji, nauczyciel nakazuje uczniom powstać i niezwłocznie opuścić budynek, informując, którą klatką schodową odbywa się ewakuacja. Młodzież musi być poinformowana gdzie znajduje się miejsce I etapu ewakuacji. Na czoło grupy należy wyznaczyć nieformalnego przywódcę grupy klasowej. Nauczyciel wychodzi ostatni, koniecznie zabierając ze sobą dziennik. Młodzież zostawia wszystkie przedmioty / torby, teczki, plecaki, kurtki, itp./. Czas opuszczenia zagrożonego budynku jest w tym przypadku najważniejszy.

      3. Na miejscu I etapu ewakuacji.
                 a.   Uczniowie ustawiają się na boisku szkolnym zgodnie z podziałem na klasy.

           b.   Na miejscu zbiórki nauczyciele sprawdzają obowiązkowo listę swojej klasy.

                 W razie stwierdzenia nieobecności ucznia, należy ten fakt zgłosić natychmiast

                  strażakom, niekoniecznie dowódcy, pytając strażaka o nazwisko.

  1. Po sprawdzeniu listy uczniów nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić ich stan zdrowia, zwracając szczególną uwagę na zawroty głowy, wymioty, kaszel, ból głowy, chwilowe omdlenia, złamania, potłuczenia, itp. Wszystkich poszkodowanych należy traktować, jako ofiary zdarzenia i udzielić im pomocy szpitalnej.
  2. Niedopuszczalne jest zezwolenie na rozejście się uczniów do domów bez wcześniejszego powiadomienia o zdarzeniu rodziców. Wskazana jest pełna informacja w tym zakresie w dzienniku.

       4. II etap ewakuacji
           W okresie zimy osoby poszkodowane zostają umieszczone do czasu przybycia pomocy   

            lekarskiej lub rodziców w sąsiedniej placówce tj. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

           (po wcześniejszych uzgodnieniach).
       5. Ćwiczenia ewakuacji:
                  a.  Aby osiągnąć dobry czas ewakuacji i przeprowadzić ją sprawnie należy

                 ćwiczyć jeden raz w roku – tj. w miesiącu wrześniu.

            b.  W czasie ćwiczeń korzystamy tylko z normalnie używanych klatek

                 schodowych i drzwi wyjściowych. Nie wolno skakać z okna i korzystać z

                 improwizowanych wyjść ewakuacyjnych.


XVII. Procedura postępowania po otrzymaniu zgłoszenia o podłożeniu ładunku wybuchowego

 

 1. Telefoniczne odebranie zgłoszenia o podłożeniu ładunku wybuchowego.

      2.   Powiadomienie natychmiast o zdarzeniu dyrektora szkoły.

      3.   Dyrektor szkoły powiadamia policję - tel. 997.

5.   Sprawdzić, czy wszystkie informacje, które otrzymano podczas zgłoszenia zostały

      dokładnie przekazane dyrektorowi i policji.

 1. Nie należy nikomu więcej przekazywać otrzymanych informacji, aby nie spowodować paniki.
 2. Należy wykonywać wszystkie polecenia dyrektora i funkcjonariusza policji.


Wskazówki dla osoby prowadzącej rozmowę telefoniczną z osobą informującą o fakcie podłożeniu “bomby” w obiekcie:

UWAGA!!! Nie odkładać słuchawki po zakończeniu rozmowy telefonicznej.

Osoba, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego albo zauważyła w obiekcie przedmiot niewiadomego pochodzenia mogący być ładunkiem wybuchowym, natychmiast zawiadamia:

-  dyrektora,

-  kierownika administracyjno - gospodarczego,

-  policję.

Zawiadamiając dyżurnego oficera Policji, należy podać:

- treść rozmowy z osobą zgłaszającą o podłożeniu ładunku wybuchowego, którą należy prowadzić wg wskazówek: w czasie rozmowy bezpośredniej lub telefonicznej wykazać maksymalny spokój i opanowanie oraz dążyć do uzyskania możliwie najwięcej szczegółów dotyczących zagrożenia, jak i osoby przekazującej informację. Każdy zapamiętany szczegół z rozmowy lub przedłużenie czasu rozmowy mogą mieć istotny wpływ na późniejsze postępowanie dochodzeniowe.    

 Uzyskaną informację przekazać natychmiast przełożonym, podając w szczegółach treść

 rozmowy oraz miejsce, czas i źródło jej uzyskania.

- miejsce i opis zlokalizowanego przedmiotu, który może być ładunkiem wybuchowym,

- numer telefonu, z którego prowadzona jest rozmowa oraz swoje imię i nazwisko,

- uzyskać od Policji potwierdzenie przyjętego zawiadomienia.

 

XVIII. Procedura postępowania dyrekcji po otrzymaniu informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego

 

Dyrektor– dokonuje analizy otrzymanej informacji i podejmuje decyzję o:

1. Do czasu przybycia Policji akcją kieruje dyrektor szkoły, a w czasie jego nieobecności  

    osoba przez niego upoważniona.

2. Kierujący akcją zarządza, aby użytkownicy pomieszczeń dokonali sprawdzenia, czy w tych

    pomieszczeniach znajdują się :

3. Zlokalizowanych przedmiotów, urządzeń, rzeczy, których (w ocenie użytkowników

   obiektu) przedtem nie było, a zachodzi podejrzenie, że mogą to być ładunki wybuchowe,  

    nie wolno dotykać. O ich umiejscowieniu należy natychmiast dyrektora i Policję.

4. Należy zachować spokój, aby nie dopuścić do przejawów paniki.

 

 

 

XIX. Procedura  ewakuacji osób i sprzętu z obiektu zagrożonego

 

1. Decyzję o ewakuacji zagrożonego obiektu, terenu podejmuje dyrektor na wniosek

    uprawnionego minera –pirotechnika sekcji minersko-pirotechnicznej lub policjanta

    nieetatowej grupy rozpoznawczo - przeszukiwawczej, kierującego działaniami

    zabezpieczająco - ochronnymi i rozpoznawczymi.

2. Zakres ewakuacji obiektu, terenu uzależnia się od występującego zagrożenia.

3. Przed ewakuacją obiektu należy w miarę możliwości otworzyć drzwi i okna pomieszczeń

    zagrożonych i sąsiednich, a urządzenia i odbiorniki wyłączyć z sieci zasilania.

4. Ewakuowane osoby przed opuszczeniem budynku powinny zabrać ze sobą rzeczy osobiste,

    takie jak torby, torebki, plecaki, ubrania, itp., co pozwoli prowadzącym przeszukanie

    uniknąć straty czasu na identyfikowanie pozostawionych przedmiotów tego rodzaju.

5.  Klucze pracownicy pozostawiają w drzwiach.

6.  Dyrektor informuje nauczycieli i pracowników o miejscu ewakuacji i miejscu zbiórki po

     zakończeniu akcji.

7.  Ewakuację prowadzi się w sposób zorganizowany, po oznakowanych i sprawdzonych pod  

     względem pirotechnicznym drogach, lub za pomocą wcześniej opracowanych planów  

     ewakuacji, znajdujących się u administratora obiektu.

8.  Należy sprawdzić – czy wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy opuścili 

     pomieszczenia.

9.  W czasie ewakuacji należy zapewnić właściwą organizację ruchu osób opuszczających

      obiekt oraz umożliwić ominięcie przez ewakuowanych rejonu zagrożonego wybuchem.

10. W przypadku organizowania ewakuacji o charakterze prewencyjnym, wykorzystuje się

      główne wyjścia z obiektu (bez korzystania z dróg ewakuacyjnych).

11. Zdecydowanie przeciwdziałać się gromadzeniu ewakuowanych osób w bezpośrednim

      otoczeniu zagrożonego obiektu, terenu. Wszyscy niebiorący bezpośredniego udziału w

      akcji powinni znajdować się w odległości bezpiecznej, (minimum 150 m) od  

      zagrożonego obiektu, terenu.

12. Po zakończeniu ewakuacji dyrektor opuszcza także obiekt.

W każdej sytuacji wymagającej dodatkowej pomocy decyzję o wezwaniu policji podejmuje pracownik d.s. bezpieczeństwa/dyrektor szkoły.


O obowiązujących procedurach w sytuacjach zagrożenia szkoła informuje rodziców na spotkaniach z rodzicami. Powyższe procedury są dostępne w pokoju nauczycielskim, bibliotece szkolnej, u pracownika d.s. bezpieczeństwa, na stronie internetowej szkoły oraz u pedagoga szkolnego.

XIX. Procedura  korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego

 

1. Uczniowie przynoszą telefony komórkowe, odtwarzacze MP i inny sprzęt elektroniczny do szkoły na własną odpowiedzialność.

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie czy kradzież tego sprzętu, poza zdeponowanym u dyrektora szkoły.

3. Podczas zajeć edukacyjnych istnieje bezwzględny zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Uczeń jest zobowiazany do wyłączenia i schowania telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych (dotyczy to również słuchawek).

4. Uczeń może  korzystać  z w/w sprzętu wyłącznie przed i po zajeciach oraz w czasie przerw, a także w sytuacjach wyjątkowych, po uprzednim uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia.

5. Nie wolno filmować i fotografować osób bez ich wiedzy i zgody.

6. Nie wolno nagrywać przebiegu lekcji bez zgody nauczyciela prowadzącego. Dotyczy to nagrań zarówno z telefonu jak i dyktafonu czy odtwarzacza MP.

7. W czasie trwania lekcji nie można korzystać z odtwarzaczy MP, nie można także mieć włożonych słuchawek. Sprzęt powinien być wyłączony i znajdować się w torbie szkolnej.

8. Nie wolno ładować telefonów komórkowych na terenie szkoły.

9. W przypadku naruszenia powyższych ustaleń nauczyciel ma obowiązek   odebrania telefonu a następnie zdeponowania zabranego od ucznia telefonu u dyrektora szkoły. Zdeponowanie winno być w obecności ucznia, po uprzednim wyłączeniu telefonu. Telefon jest przechowywany w zabezpieczonej i podpisanej kopercie w sejfie szkoły. Przed odebraniem telefonu uczeń zobowiazany jest go wyłączyć. W przypadku odmowy wyłączenia wyłącza go w obecności ucznia nauczyciel. Uczeń ma prawo wyjąć kartę pamięci i kartę SIM.

10. Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Zostają oni zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach  (w tym konsekwencjach prawnych, związanych z naruszeniem prywatności osób trzecich).

11. W przypadku odmowy oddania telefonu lub innego urządzenia przez ucznia, nauczyciel przekazuje informację dyrektorowi szkoły. Wychowawca udziela nagany zgodnie ze Statutem Szkoły i zawiadamia o tym fakcie rodziców/prawnych opiekunów.

12. Jeżeli sytauacja ma miejsce po raz pierwszy uczeń otrzymuje punkty ujemne z zachowania. Jeżeli sytuacja ma miejsce po raz drugi nauczyciel zabiera telefon i oddaje go po zakończeniu zajęć i przeprowadzeniu rozmowy dyscyplinującej.

13. Jeżeli sytuacja ma miejsce po raz trzeci- uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu do szkoły a rodzice mogą się z nim kontaktować przez sekretariat szkolny. W przypadku kolejnego łamania zasad uczeń ma obniżoną ocenę ze sprawowania o 1 stopień. Każde trzy następne wykroczenia powodują obniżenie oceny do nagannej.

14. Każde nieregulaminowe użycie telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego będzie odnotowywane w dzienniku.

15. Wszelkie objawy permanentnego łamania  zasad współżycia społecznego w szkole może być traktowane, jako przejaw demoralizacji i  w konsekwencji sprawa może być skierowana do sądu rodzinnego.

 

Powyższe procedury obowiązują od 1.09.2014 r.