ZAŁĄCZNIK NR 3

 

REGULAMIN PRACOWNI ĆWICZEŃ PRAKTYCZNYCH

KIERUNKU GASTRONOMICZNEGO I MECHANICZNEGO

 

§ 1

Założenia  regulaminowe

1.      W pracowniach ćwiczeń praktycznych będących integralną częścią szkoły obowiązuje wewnętrzny regulamin uczniowski oraz wszelkie przepisy i zarządzenia wydawane przez Dyrekcję szkoły.

2.      Wszyscy uczniowie pobierający praktyczną naukę zawodu w pracowniach ćwiczeń praktycznych są podporządkowani temu regulaminowi.

 

§ 2

Przepisy  ogólne

1.      Czas trwania zajęć uczniów reguluje tygodniowy plan zajęć.

2.      Prawo wstępu na teren pracowni ćwiczeń praktycznych mają uczniowie w czasie wyznaczonym tygodniowym planem zajęć.

3.      Wyjście z pracowni ćwiczeń praktycznych w czasie zajęć lub przerw jest dozwolone tylko za zgodą nauczyciela.

4.      Zabrania się wynoszenia do domu (internatu) narzędzi, materiałów lub innych przedmiotów będących własnością pracowni ćwiczeń praktycznych.

5.      Za wszelkie mienie pracowni ćwiczeń praktycznych zagubione, nie zwrócone lub zniszczone przez ucznia (nie na drodze normalnego zużycia) odpowiada materialnie uczeń i rodzice lub opiekunowie ucznia.

6.      Uczeń może być nie dopuszczony do zajęć jeżeli nie posiada przepisowego ubioru roboczego i aktualnych badań lekarskich.

7.      W pracowniach ćwiczeń praktycznych kierunku gastronomicznego uczeń może być nie dopuszczony do zajęć jeżeli nie wpłaca regularnie za zajęcia praktyczne.

 

§ 3

Prawa  i  obowiązki

1.      Każdy uczeń w pracowniach ćwiczeń praktycznych ma prawo:

a)        korzystać w ramach szkolenia ze wszelkich materiałów, narzędzi, przyrządów, maszyn i urządzeń oraz sprzętu ochrony osobistej,

b)        korzystać ze wszelkich porad, wskazówek i pokazów w zakresie procesu szkolenia praktycznego.

2.        Do obowiązków ucznia w pracowniach ćwiczeń praktycznych należy:

a)      ściśle przestrzegać tygodniowego planu zajęć, punktualnie i regularnie uczęszczać na zajęcia praktyczne,

b)      posiadać obowiązujący w pracowniach ćwiczeń praktycznych zgodny z przepisami bhp ubiór roboczy,

c)      uważnie słuchać i stosować się do instruktaży udzielonych przez nauczycieli. Wybrane zagadnienia notować w zeszytach,

d)     przy końcu pracy: uporządkować miejsce pracy, oczyścić i zakonserwować maszyny i urządzenia, sprawdzić ich działanie i stan techniczny. Zauważone usterki zgłosić nauczycielowi,

e)      pełnić dyżury,

f)       szanować i pilnować mienia pracowni ćwiczeń praktycznych oraz dbać o porządek i estetykę w pracowniach,

g)      bezwzględnie stosować się do przepisów bhp i wskazówek danych w tym zakresie przez nauczyciela,

h)      właściwie zachowywać się w pracowniach ćwiczeń praktycznych. Obowiązuje względem przełożonego posłuszeństwo i szacunek, względem koleżanek i kolegów grzeczność i uprzejmość. 

 

§ 4

Przepisy szczególne

1.      Surowo zabrania się:

a)      samodzielnej eksploatacji maszyn i urządzeń,

b)      pracować bez lub w nieprzepisowym ubraniu roboczym,

c)      bez wiedzy nauczyciela odchodzenia od stanowiska pracy, przechodzenia do innych pracowni, wychodzenia z pracowni,

d)     niestosowania się do znaków ostrzegawczych,

e)      urządzania wszelkiego rodzaju złośliwych żartów, bójek i zabaw na terenie pracowni ćwiczeń praktycznych.

 

§ 5

Postanowienia  końcowe

1.      Za wszelkie wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu pracowni ćwiczeń praktycznych i przepisów bhp – dyrekcja szkoły, kierownictwo i nauczyciele nie biorą odpowiedzialności.

2.      W stosunku do nieprzestrzegających w/w przepisów regulaminowych i bhp wyciągnięte zostaną konsekwencje zgodne z regulaminem szkolnym.

3.      Obowiązkiem ucznia jest:

a)      wpisanie niniejszego regulaminu i przepisów bhp do zeszytu szkolenia praktycznego i przedłożenia tegoż rodzicom do podpisania,

b)      dokładna znajomość i przestrzeganie w/w regulaminu i przepisów bhp.

 

 

.........................................                                ......................................