ZAŁĄCZNIK NR 2

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ, CZYTELNI I INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

 

ZASADY OGÓLNE

 

1.      Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły.

2.      Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.

3.      Biblioteka składa się z wypożyczalni, czytelni oraz z internetowego centrum multimedialnego.

4.      Biblioteka otwarta jest codziennie.

5.      Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie   

z organizacją roku szkolnego.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI CZYTELNIKA

 

1.      Czytelnik ma prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.

2.      Czytelnik zobowiązany jest dbać o wypożyczone książki i inne materiały. Chronić je przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

3.      Aby uniknąć nieporozumień książki należy wypożyczać osobiście i posiadać legitymację szkolną, dowód osobisty.

4.      Czytelnik jest odpowiedzialny finansowo za materiały biblioteczne, z których korzysta.

5.      Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych zobowiązany jest odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję odpowiadającą aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zgubionej (zniszczonej).

6.      Czytelnik może zarezerwować potrzebną pozycję, która jest aktualnie wypożyczona.

7.      Korzystając z czytelni czytelnik ma prawo poprosić o pomoc bibliotekarza

w poszukiwaniu materiałów na interesujący go temat.

8.      Czytelnik zobowiązany jest rozliczyć się z biblioteką i podpisać obiegówkę na koniec każdego roku szkolnego lub jeśli zmienia szkołę (klasę)

9.      Każdy czytelnik ma prawo udzielania się w wolontariacie bibliotecznym.

 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI, CZYTELNI

ORAZ Z INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

 

WYPOŻYCZALNIA

 

1.      W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek. Wyjątek stanowi księgozbiór podręczny, który podaje bibliotekarz.

2.      Teczki należy zostawiać w miejscu wskazanym przez nauczyciela bibliotekarza – nie można wnosić ich między regały.

3.      Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 1 miesiąca.

4.      Okres wypożyczenia książek z działu lektur i beletrystyki nie może przekraczać 3 tygodni.

5.      Książki naukowe i popularnonaukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż 1 tydzień.

6.      Istnieje możliwość przedłużenia terminu na dalsze 2 tygodnie, jeśli te materiały nie są potrzebne innym czytelnikom.

7.      Biblioteka zastrzega sobie prawo skrócenia czasu wypożyczenia.

8.      Książki przyniesione do biblioteki należy zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

9.      Wszystkie wypożyczone książki, czasopisma i inne materiały muszą być zwrócone przed końcem roku szkolnego.

10.  Jeżeli czytelnik zachowuje się nieodpowiednio lub przeszkadza innym, zostanie poproszony o opuszczenie biblioteki.

 

CZYTELNIA

 

1.      W czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

2.      Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są do pozostawienia wierzchniego okrycia w szatni lub na wieszaku.

3.      Z czytelni mogą korzystać wszyscy, ale ilość miejsc jest ograniczona.

4.      Bibliotekarz ma prawo, a nawet obowiązek sprawdzić, czy przebywając w czytelni uczeń nie powinien być na lekcji.

5.      Z księgozbioru podręcznego i czasopism oraz płyt CD korzysta się na miejscu, nie wolno ich wynosić z czytelni.

6.      Czytelnik zobowiązany jest chronić książki, czasopisma, ryciny, mapy i fotografie przed zniszczeniem. W przypadku zauważenia uszkodzenia lub braku należy zgłosić to nauczycielowi bibliotekarzowi.

7.      Wszyscy czytelnicy zobowiązani są do poszanowania wyposażenia czytelni i kulturalnego zachowania.

8.      Korzystając z czytelni należy wpisać się do zeszytu odwiedzin.

9.      Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu, mogą być w szczególnych przypadkach pozbawione prawa do korzystania z biblioteki szkolnej.

 

INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

 

Postanowienia ogólne

 

1. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) służy wyłącznie celom

     naukowym, informacyjnym i edukacyjnym, głównie:

a) zdobywaniu i przetwarzaniu informacji dostępnej przez sieć Internet oraz informacji

     multimedialnej,

b) wspieraniu procesu kształcenia i samokształcenia użytkowników,

c) powszechnemu udostępnieniu możliwości przeszukiwania księgozbiorów bibliotek.

2. Z Centrum mogą korzystać nauczyciele, uczniowie i pracownicy szkoły

3. Korzystanie z ICIM jest bezpłatne, z wyjątkiem powielania i wydruku materiałów.

4. Centrum jest czynne codziennie w godzinach pracy biblioteki.

 

Zasady korzystania z ICIM

 

1. Użytkownik ICIM jest zobowiązany do zapisania w księdze odwiedzin swojego imienia

    i nazwiska, klasy.

2. W Centrum obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz

    używania telefonów komórkowych. Ponadto użytkownik jest zobowiązany do

    zachowania ciszy i nie przeszkadzania innym użytkownikom.

3. Stanowisko komputerowe przydziela użytkownikowi bibliotekarz.

4. Przy jednym stanowisku mogą pracować 1-2 osoby.

 

5. Użytkownik może korzystać ze stanowiska komputerowego w czasie wolnym od zajęć     

     lekcyjnych, jednorazowo przez godzinę. Nauczyciel bibliotekarz może zezwolić  

     użytkownikowi na przedłużenie, jeśli nie ma oczekujących na dostęp do komputera.

     W przypadku dużej liczby oczekujących, bibliotekarz ma prawo skrócić czas do 30 min.

6.      Każdy korzystający z centrum jest odpowiedzialny za udostępnione mu urządzenia

i  odpowiada materialnie za wyrządzone szkody.

7.  Każde zauważone nieprawidłowości w pracy urządzeń powinny być natychmiast zgłoszone

    opiekunowi centrum.

8. Korzystanie z centrum do celów innych niż naukowe jest możliwe w przypadku wolnych

  stanowisk i za zgodą bibliotekarza.

9. Wykorzystanie komputerów niezgodne z regulaminem jest równoznaczne

  z wykluczeniem spośród osób mogących korzystać z centrum.

10.  Drukowanie, nagrywanie, kserowanie i skanowanie są wykonywane przez dyżurującego

      w ICIM bibliotekarza.

 

 Użytkownik ma prawo do :

a) bezpłatnego korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych

    w bibliotece oraz z Internetu,

b) tworzenia i zapisywania tymczasowo plików w katalogu wyznaczonym przez

    dyżurującego pracownika,

c) skanowania oraz odpłatnego kserowania i drukowania dokumentów,

d) zapisywania informacji na dyskietki oraz płyty CD.

Każdy korzystający z Internetowego Centrum Multimedialnego ma obowiązek przestrzegania regulaminu.

głosić to opiekunowi i odnotować w uwagach przy swoim wpisie do