Załącznik nr 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceremoniał szkolny

 

 

 

Zespołu Szkół Zawodowych

im. Stanisława Staszica

w Szprotawie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szprotawa 2010

 

 

Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny zaliczamy:

- Obchody Świąt Narodowych, okolicznościowych, regionalnych wynikających z kalendarza historycznego

- Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego

- Ślubowanie uczniów klas pierwszych

- Pożegnanie absolwentów, zjazdy absolwentów

- Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

- Dzień Edukacji Narodowej – 14 października

 

Najważniejsze symbole narodowe:

- Godło

- Flaga

- Hymn

 

Najważniejsze symbole szkolne:

- Sztandar szkoły

 

 

 

Godło i flaga są symbolami państwa, do których trzeba się odnosić z należną czcią i szacunkiem. Znaki państwowe mają pierwszeństwo przed każdym innym znakiem, np. znakami samorządowymi, organizacji, instytucji itp. Znaki państwowe gospodarza mają pierwszeństwo przed równorzędnymi im w hierarchii znakami państwa, w imieniu którego odbywa się wizyta władz państwowych. Używane godła i flagi muszą być zgodne z wzorami określonymi w ustawie. Godła i flagi powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie fizycznym, tj. nie mogą być zniszczone, uszkodzone, zgniecione, postrzępione, wyblakłe itp. Godła i flagi powinny być przechowywane w czystym pomieszczeniu, w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem lub kradzieżą.

 

Godło

 

Godło należy umieszczać w sposób zapewniający mu należną cześć i szacunek. Poza

wizerunkiem godła (zgodnym z ustawą), możliwe jest eksponowanie wizerunku orła artystycznie przetworzonego, jednak nie może on zastępować wizerunku ustawowego. Pozycja godła w pomieszczeniach szkoły - na ścianie na wprost wejścia, nad biurkiem nauczyciela, albo na innej ścianie w miejscu widocznym od wejścia. Na tej samej ścianie lub

części ściany, na której umieszczone jest godło, nie należy umieszczać innych obiektów (np. kalendarze, obrazy, zdjęcia, itp.). Jeżeli poza godłem umieszcza się również inny znak (np. godło województwa, miasta lub gminy) godło państwowe powinno być umieszczone na pozycji uprzywilejowanej.

 

Flaga

 

Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w:

 

Szczegółowe wskazówki dotyczące postępowania z flagą państwową:

 

·         na fladze nie wolno umieszczać ani przyczepiać do niej żadnego znaku, litery, słowa, liczby, czy jakiegokolwiek rysunku,

·         gdy flaga jest wywieszona, powinna zajmować pozycję uprzywilejowaną,

·         flaga powinna być tak umieszczana, aby nie dotykała podłoża, podłogi lub nie była zamoczona w wodzie,

·         flaga powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem, zerwaniem lub upadkiem na ziemię,

·         flaga powinna być wciągana na maszt i opuszczana w sposób energiczny, a jeżeli podczas jej podnoszenia jest wykonywany hymn, tempo podnoszenia flagi należy dostosować do czasu wykonywania hymnu (zacząć i skończyć jednocześnie);

·         jeżeli flaga jest umieszczona na podium mówcy, powinna znajdować się na prawo od mówcy; zwróconego twarzą do słuchaczy lub płasko na ścianie, nad mówcą lub za nim,

·         po przecięciu wstęgi w barwach państwowych z okazji uroczystości otwarcia obiektu szkolnego lub odsłonięcia pomnika oraz tablicy, wstęgę należy zabezpieczyć, aby nie upadła na ziemię, nie leżała na ziemi, ani nie była deptana,

·         w przypadku ogłoszenia żałoby narodowej flagę wywiesza się opuszczoną do połowy masztu w ten sposób, że podnosi się ją do samej góry, a następnie opuszcza do połowy masztu. Przy jej zdejmowaniu podobnie, należy najpierw podnieść ją do samej góry następnie opuścić całkowicie. Jeżeli nie ma takiej możliwości (brak masztu) żałobę można wyrazić wywieszając czarną flagę na pozycji na lewo od flagi państwowej lub poprzez przymocowanie do drzewca czarnej wstęgi.

 

 

Eksponowanie flagi RP z innymi flagami, np. organizacji krajowych, innych krajów lub

organizacji międzynarodowych :

 

 

 

Hymn

 

Podczas wykonywania hymnu państwowego obowiązuje postawa zasadnicza, zachowanie powagi i spokoju oraz zdjęcie nakrycia głowy /mężczyźni/.

 

 

 

Szacunek dla symboli

 

Symbole stanowią nierozerwalną część tradycji Polski i Polaków. Poszanowanie dla nich powinno stać się zewnętrzną oznaką patriotyzmu i poświęcenia Ojczyźnie. Otaczanie symboli RP czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego z nas, dlatego powinniśmy reagować na wszelkie przejawy braku czci i szacunku oraz zgłaszać to odpowiednim organom. Godło, flaga i hymn są symbolami naszego państwa, do których należy odnosić się z należną czcią i szacunkiem. W Polsce nasze symbole państwowe mają pierwszeństwo przed każdym innym znakiem, np. znakami stowarzyszeń, miast, organizacji krajowych i międzynarodowych.

 

 

Patron  szkoły

 


Patronem szkoły jest Stanisław Staszic

 

 

 

 

 

Sztandar  szkoły

 

Szkoła posiada własny sztandar, o następującym wyglądzie:

 

 

IMG_0001      IMG_0002

 

Sztandar szkoły posiada tło koloru czerwonego, obszyte złotą nicią. Na awersie sztandaru złotą nicią wyhaftowana jest nazwa szkoły, a w centralnym miejscu umieszczone jest godło państwowe. Rewers sztandaru symbolizuje charakter szkoły poprzez umieszczony w centralnej części „ znak rzemiosł”. W skład tego znaku wchodzi: kaganek, narzędzia ślusarskie i cyrkiel. Od spodu i po bokach znak otacza biało złoty wieniec laurowy. Powyżej wyhaftowano złotą nicią słowa wypowiedziane przez patrona szkoły „BYĆ NARODOWI  UŻYTECZNYM”.

 

Dyrektor wyznacza opiekuna sztandaru spośród nauczycieli. Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy, wybrany w każdym roku szkolnym spośród uczniów zaproponowanych przez samorząd uczniowski i zatwierdzony przez opiekuna. Sztandar uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych (wymienionych powyżej) oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być

ozdobiony czarnym kirem.

 

Sposób udekorowania flagi kirem:

 

Wstążka czarnej materii zaczyna się w lewym górnym rogu, a kończy w połowie szerokości dolnej, czerwonej materii flagi. Nie jest określona szerokość kiru. Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej.

 

Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez

podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45% do przodu i staje po lewej lub po prawej stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych ludzi, podnosząc sztandar do pionu. W trakcie Mszy Św. lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji „Baczność” lub „Spocznij”.

Pochylenie sztandaru pod kątem 45% do przodu w pozycji „Baczność” następuje w kościele

podczas każdego podniesienia Hostii.

 

Pochylenie sztandaru następuje również w innych, ważnych okolicznościach:

 

a. podczas hymnu narodowego,

b. podnoszenia flagi na maszt,

c. podczas opuszczania trumny do grobu,

d. podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci

e. podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje.

 

Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie.

 

Uczeń-ciemny garnitur, biała koszula i krawat

Uczennice-białe bluzki i ciemne spódnice

 

Insygnia pocztu sztandarowego:

Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są przez opiekuna sztandaru. Całością spraw

organizacyjnych pocztu zajmuje się nauczyciel - opiekun pocztu.

 

Ślubowanie uczniów klas pierwszych.

 

Każdego roku uczniowie klas pierwszych składają uroczyste ślubowanie.

Prowadzący – dyrektor szkoły - podaje komendę:

 Baczność. Poczet sztandarowy do ślubowania wystąp. Proszę o wystąpienie uczniów wyznaczonych do ślubowania.

Do ślubowania.

 

 

 

My uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie ślubujemy:

 

ü  Uczciwie spełniać obowiązki uczniowskie,

ü  Rzetelną pracą zdobywać wiedzę i umiejętności,

ü  Wyrabiać w sobie poczucie odpowiedzialności, uczciwości, koleżeńskości i ofiarności,

ü  Pracować nad kształtowaniem swojego charakteru i przezwyciężać zło,

ü  Kształtować poczucie patriotyzmu,

ü  Nie czynić nic, co mogłoby szkodzić szkole, lecz rozsławiać jej dobre imię.

 

Po ślubowaniu

Poczet sztandarowy wstąp.

 

 

 

 

Ślubowanie klas pierwszych

 

 

Opis zachowania uczniów w trakcie oficjalnych uroczystości:

 

a) wejście dyrektora szkoły i zaproszonych gości na salę na początku uroczystości , gdzie zgromadzona jest młodzież powinno być zapowiedziane przez prowadzącego, powinno to spowodować przyjęcie przez młodzież postawy zasadniczej.

b) wprowadzenie sztandaru następuje po podaniu komendy przez osobę prowadzącą uroczystość.

„Baczność”

„Poczet sztandarowy wprowadzić” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę zasadniczą. Poczet sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości. Jeśli droga przemarszu jest wąska, poczet może iść w rzędzie, przy czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku. W trakcie przemarszu wszyscy stoją, a sztandar należy pochylić pod kątem 45° do przodu. Poczet zajmuje miejsce po lewej lub prawej stronie sali, przodem do zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu.

Po wprowadzeniu sztandaru, prowadzący podaje kolejną komendę:

„Do hymnu państwowego”- odśpiewany (lub odtworzony) zostaje hymn państwowy. W trakcie hymnu sztandar jest pochylony pod kątem 45°.

Po odśpiewaniu hymnu prowadzący podaje komendę:

„Po hymnie” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną.

Na zakończenie uroczystości prowadzący podaje komendę:

„Poczet sztandarowy wyprowadzić” zachowanie młodzieży i czynności pocztu są analogiczne do sytuacji wprowadzania pocztu do sali.

 

Sposób zachowania pocztu sztandarowego

 

Sztandarem wykonuje się następujące chwyty:

a. „Na ramię”

b. „Prezentuj”

c. „Do nogi”

- wykonując chwyt „Na ramię”, chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45° (w stosunku do ramienia)

- wykonując chwyt „Prezentuj” z położenia „Do nogi”, sztandarowy podnosi sztandar prawą ręką pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia. Następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta sztandaru w postawie zasadniczej.

- wykonując chwyt „Do nogi’ z położenia „Prezentuj” lub z położenia „Na ramię”, sztandarowy przenosi sztandar prawą ręką (pomagając sobie lewą) do nogi. Chwyt Do nogiwykonuje się na komendę: „Baczność”

- salutowanie sztandarem wykonuje się z postawy „Prezentuj”, chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar w przód do 45°. Po czasie „salutowania” przenosi sztandar do postawy „Prezentuj”

- sztandar należy również pochylić podczas wciągania flagi państwowej na maszt oraz

w przypadku ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci.

 

( Zdjęcia poszczególnych postaw podczas prezentacji sztandaru)

 

 

 

 

 

 

 

Opracował:

 

Maciej Konopnicki