ZAŁĄCZNIK NR 11

 

REGULAMIN KAR ZA UCIECZKI ZBIOROWE KLAS

 

1.  Każda ucieczka klasy z lekcji jest natychmiast zgłaszana dyrekcji.

2. Nauczyciel przedmiotu wpisuje temat planowanej lekcji do dziennika, odnotowując ucieczkę klasy.

3. Temat lekcji, z której klasa uciekła, traktuje się jak temat do samodzielnego opracowania w domu. Uczniowie samodzielnie przygotowują temat, na podstawie zagadnień podanych przez nauczyciela. Po tygodniowym przygotowaniu tematu przeprowadzony zostaje sprawdzian dyrektorski (przedstawiciel dyrekcji może w nim uczestniczyć, jako obserwator) - bez możliwości poprawiania.

4. W razie przeprowadzenia sprawdzianu dyrektorskiego, punktacja semestralna z danego przedmiotu zwiększa się o liczbę punktów przewidzianych na sprawdzian, tj. o 20 pkt.

5. Nauczycielowi, który nie zgłosi ucieczki klasy, nie będzie wypłacona należność za godzinę lekcyjną.